Uwagi dla podróżnych (FAQ)

 

Dokumenty na podróż

Prosimy o zabranie ze sobą na wyjazd Państwa Umowy o udział z imprezie turystycznej.

Każdy z uczestników wyjazdu musi posiadać przy sobie i legitymować się ważnym i właściwym dokumentem tożsamości (zgodnie z przepisami kraju docelowego i krajów tranzytowych - odpowiednio dowód osobisty lub paszport), który uprawnia go do przekroczenia granicy z danym państwem. Bez ważnego i odpowiedniego dokumentu tożsamości uczestnik nie może wziąć udziału w imprezie. Aktualne informacje dotyczące dokumentów podróżnych można znaleźć na stronie Ministerstwa Spraw Zagranicznych: www.gov.pl/web/dyplomacja/informacje-dla-podrozujacych

W przypadku wyjazdów dzieci na kolonie/obozy młodzieżowe/zimowiska - Jeżeli ORYGINAŁ Karty kolonijnej nie został dostarczony do naszego biura na 14 dni przed datą wyjazdu, prosimy o zabranie go ze sobą na wyjazd. Bez karty uczestnik nie może wyjechać na wypoczynek. Druk karty kolonijnej znajduje się na stronie: www.indexpolska.com.pl/PDF/karta_zim_kol.pdf

 

Ubezpieczenie

Każdy uczestnik imprezy turystycznej jest zgłoszony do SIGNAL IDUNA POLSKA TU S.A. (chyba, że w Umowie o udział w imprezie turystycznej wskazano inaczej) i objęty jest ubezpieczeniem. W przypadku imprez krajowych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na terenie Polski. W przypadku imprez zagranicznych uczestnik objęty jest ubezpieczeniem SIGNAL IDUNA Bezpieczne Podróże.

Ogólne warunki ubezpieczenia SIGNAL IDUNA znajdują się na stronie: www.indexpolska.com.pl/pages/dokumenty

W przypadku imprez zagranicznych proponujemy, aby każdy uczestnik wyrobił i posiadał przy sobie na wyjeździe Europejską Kartę Ubezpieczenia Zdrowotnego. Karty EKUZ wydawane są  bezpłatnie i "od ręki" przez oddziały Narodowego Funduszu Zdrowia. Więcej informacji: Karta EKUZ - NFZ

 

Połączenia dojazdowe oraz miejsce i godzina wyjazdu

Na Umowie o udział w imprezie turystycznej znajduje się miejsce oraz godzina wyjazdu (pod danymi każdego z Podróżnych).

Miejsce wyjazdu jest równocześnie miejscem przyjazdu/powrotu z imprezy.

Jeżeli Organizator nie kontaktował się z Podróżnym w sprawie zmiany godziny i/lub miejsca wyjazdu na imprezę to obowiązują zapisy dot. godziny i miejsca wyjazdu znajdujące się na Umowie o udział w imprezie turystycznej.

Przy małej liczbie uczestników na trasach dojazdowych w Polsce połączenia mogą być realizowane autokarami turystycznymi, mikrobusami, samochodami osobowymi lub transportem publicznym po wcześniejszej rezerwacji miejsc przez Organizatora imprezy. W zależności od wyjazdu możliwa przesiadka do właściwego autokaru w Katowicach, Wrocławiu lub w innym mieście w Polsce.

Cena połączenia dojazdowego obejmuje przejazd tam i z powrotem – wyjazd i przyjazd do tego samego miasta.

Jeżeli Podróżny chce wysiadać w innej miejscowości niż jego miasto wyjazdu, musi to zgłosić do Organizatora telefonicznie lub mailowo. Organizator decyduje czy istnieje taka możliwość oraz określa jej ewentualne warunki (w tym finansowe).

 

Bagaż

W przypadku imprez autokarowych każdy Podróżny może zabrać jeden bagaż o wadze do max. 20 kg (max. wymiary 25x45x65 cm) oraz jeden bagaż podręczny w autokarze o wadze do max. 5 kg (max. wymiary 40x30x20 cm). Ze względu na maksymalną ładowność autokaru ściśle limitowaną przepisami transportowymi, Organizator jak i Przewoźnik może odmówić zabrania na pokład autokaru bagażu, który przekroczy limit. W ramach wolnego miejsca Organizator może zaproponować dopłatę do nadbagażu: do 5 kg nadbagażu – 50 zł, od 5 do 10 kg nadbagażu – 100 zł, powyżej 10 kg – opłata proporcjonalna. Dopłatę za nadbagaż uiszcza się do rąk Organizatora, kierowcy, pilota lub innego przedstawiciela Organizatora.

W przypadku imprez lotniczych cena wycieczki zawiera bagaż podręczny, którego wymiary i waga zależy od przewoźnika operującego na wybranej trasie. Istnieje możliwość dokupienia bagażu rejestrowanego. Opłaty za bagaż główny są zależne od terminu przelotu i są ustalane przez przewoźnika. W momencie rezerwacji proszę o wybór bagażu, gdyż w przypadku wykupienia bagażu w późniejszym terminie jego cena będzie wyższa wg stawki przewoźnika.

 

Bilety wstępu do zwiedzanych obiektów

Przy każdej ofercie wycieczki podana jest orientacyjna kwota, którą należy mieć przy sobie podczas wyjazdu na bilety wstępu do zwiedzanych obiektów (kwota dla jednego uczestnika). Ceny biletów wstępu mogą ulec zmianie, dlatego prosimy o powiększenie swojego funduszu na ewentualne pokrycie podwyżek cen biletów.

W chwili dokonywania rezerwacji imprezy istnieje możliwość wykupienia biletów wstępu do niektórych zwiedzanych obiektów (tylko przy niektórych imprezach). Organizator nie gwarantuje możliwości zakupienia biletów na miejscu w kasie biletowej przez uczestnika imprezy, dlatego też zaleca się właśnie wykupienie biletów u Organizatora w momencie dokonywania rezerwacji.

 

Nie mogę pojechać na wycieczkę. Co teraz?

Jeżeli uczestnik nie może uczestniczyć w imprezie, którą zakupił, może zrezygnować z udziału w imprezie (odstąpienie od umowy) lub przenieść uprawnienia i obowiązki na inną osobę, która będzie uczestniczyć w imprezie.

Rezygnacja z udziału w imprezie może nastąpić pod warunkiem, że uczestnik złoży pisemne oświadczenie do Organizatora lub za pośrednictwem biura sprzedaży (agenta turystycznego), u którego uczestnik wykupił imprezę.

1. W razie rezygnacji przez Podróżnego z imprezy, Organizator ma prawo pobrania kwoty odpowiadającej wysokości kosztów faktycznie poniesionych, nie więcej jednak niż:
a) do 25 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 20% ceny,
b) pomiędzy 24 a 15 dniem przed datą rozpoczęcia imprezy –50% ceny,
c) na 14 dni przed datą rozpoczęcia imprezy – 90% ceny.
2. W przypadku imprez lotniczych koszt zakupu biletu lotniczego jest bezzwrotny i nie podlega zwrotowi.
3. Postanowień ust. 1 nie stosuje się, gdy Podróżny odstąpił od Umowy przed rozpoczęciem imprezy z uwagi na wystąpienie nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności w miejscu docelowym lub jego najbliższym sąsiedztwie, które mają znaczący wpływ na realizację imprezy lub przewóz uczestników do miejsca docelowego.

W przypadku imprez autokarowych lub z dojazdem własnym powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji. W przypadku imprez lotniczych powyższe koszty naliczane są od całkowitej kwoty rezerwacji, pomniejszonej o koszt biletu lotniczego. W/w koszty dotyczą również Podróżnych, którzy z przyczyn niezależnych od Organizatora nie otrzymali wizy na wykupioną imprezę.

Uczestnikowi przysługuje prawo przeniesienia uprawnień i obowiązków wynikających z Umowy na inną osobę. W takim przypadku, Podróżny zobowiązuje się powiadomić o tym fakcie nie później niż 7 dni przed rozpoczęciem imprezy. Osoba przenosząca uprawnienia i obowiązki na inną osobę zobowiązana jest do zwrotu dokumentów otrzymanych od Organizatora.

 

Odwołanie imprezy przez Organizatora

1. Organizator zastrzega sobie prawo odwołania (rozwiązania umowy) imprezy w przypadku gdy:
a) liczba osób, które zgłosiły się do udziału w imprezie turystycznej, jest mniejsza niż 30 osób lub inna minimalna liczba osób podana w Umowie, a Organizator poinformował uczestników imprezy o rozwiązaniu umowy w terminie:
- 20 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej ponad 6 dni,
- 7 dni przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej 2-6 dni,
- 48 godzin przed rozpoczęciem imprezy turystycznej trwającej krócej niż 2 dni
b) Organizator nie może zrealizować Umowy z powodu nieuniknionych i nadzwyczajnych okoliczności i powiadomił Podróżnego o rozwiązaniu Umowy niezwłocznie przed rozpoczęciem imprezy turystycznej.
2. W przypadkach określonych w ust. 1, Podróżnemu nie przysługuje odszkodowanie lub zadośćuczynienie z tytułu rozwiązanej Umowy.
3. Przepisy ust. 1 i 2 stosuje się odpowiednio w przypadku konieczności przesunięcia terminu imprezy.